Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan

Bente Polano, SITTANDE MODELL, stål

Verksamhetsberättelse 2015

Styrelsen har under kalenderåret 2015 bestått av Bo Johnson, ordförande, Lisbeth Jönsson, kassör, Ida Eriksson/Iacobaeus, sekreterare, Susanna Mårtensson/Fagersten och Lotta Larsson, båda ansvariga för sociala medier. Vid årsskiftet -15/16 lämnade Ida Iacobaeus styrelsen.

Styrelsen har under året hållit 13 protokollförda sammanträden exklusive årsmötet. Utöver detta har ett stort antal informella möten och samtal förts inom styrelsen. Likaså har den fört flera samtal med gården för att komma överens om förutsättningarna för samarbete och hur detta skulle fungera. Gården företräddes i dessa samtal av André Iacobaeus.

Ett absolut villkor för både gården och föreningen var att vi var helt överens med konstnärlige ledaren Klas Sundqvist om hur arbetet skulle läggas upp och hur ansvarsfördelningen såg ut. Vi ansåg att allt var så klarlagt att vi beslutade genomföra utställningen även om vi insåg att det förmodligen skulle innebära tillfällen av ”tolkningsdiskussioner”. Dessa blev tyvärr fler och besvärligare än vi fruktat.

Gården stod som arbetsgivare för den praktik Klas S fick via Arbetsförmedlingen Kultur, en lösning som fungerat under många somrar tidigare.

Planeringen innebar två viktiga förändringar jämfört med tidigare.

En var att utställningen skulle stå klar två veckor innan vernissagen. På så sätt skulle vi ha möjlighet att arrangera säljträffar för potentiella större konstköpare, fastighetsägare, kommunen och liknande. Likaså fick vi möjlighet att ta fram en app. med presentation av alla skulptörer och skulpturer. Denna skulle vi få lägga in som en av fem liknande på turistbyråns hemsida. En tydlig uppgift för Klas S. var att ta fram underlag för denna.

Trots lång planeringstid och flera påstötningar blev utställningen klar först under vernissagedagen vilket omöjliggjorde säljaktiviteterna. Inte heller lyckades vi förmå Klas att ta sitt ansvar för att ta fram underlag för appen. Detta arbete var så omfattande att ingen annan på ideell basis hade möjlighet att utföra det.

Kortfattat kan sommaren sammanfattas med en lång rad av onödiga och destruktiva diskussioner med Klas om hans arbetsuppgifter. Dessa var den avgörande orsaken till gårdens beslut om att säga upp samarbetet.

Om själva utställningen kan sägas att den blev mycket bra och uppskattad. Klas gjorde i det avseendet et mycket gott och uppskattat arbete. I år samarbetade vi med Skulptörförbundet som en av deras jubileumsutställningar under sitt fyrtionde verksamhetsår. Ett samarbete som båda parter gärna utvecklat.

Vi fick bl.a. sakkunniga recensioner i Sydsvenskan, Ystads Allehanda och i Trelleborgs Allehanda med både positiva och kritiska synpunkter. Bland annat blev Marsvinsholms kallat ”kulturslottet”, vi utnämndes till en ”värdefull kulturell institution i Skåne” och Thomas Millroth uttrycket i Sydsvenskan att ”Jag hoppas att samarbetet med Konsthögskolan ska tas upp igen och
Utvecklas…. Den vackra parken har gjort sig förtjänt av det, och en sådan återkommande utställning saknas och behövs”.

I övrigt hade vi fin exponering i artiklar i Ystads Allehanda, vi utgjorde bakgrund på Ystad & Österlens turistbyrås hemsida liksom på Skulptörförbundets hemsida. Tillsammans med framför allt teatern annonserade vi i ”Det Händer Skåne Köpenhamn”, Inrikes (flyget), ”magasinet Skåne”, TV-displayer vid Triangeln och i Kristianstad, ”Österlen 360”, ”Vad Händer Ystad/Österlen” och i ”Musik & scen”. Budgeten för marknadsföring förstärktes betydligt genom att gården bidrog med 20 000 kr.

Parken var öppen från vernissagedagen 27 juni – 30 september. Fram till det att teatern slutade 7 augusti samarbetade vi med gemensam personal i entrén. Vi fick ovärderlig hjälp av teatern i och med att den skötte rekryteringen av personal och tog arbetsgivaransvar. Vårt bidrag skulle ha varit ett instegsjobb för en kvinna som vi och teatern såg som mycket lyckat. Både med tanke på hennes allmänna kompetens, bakgrund och språkkunskaper. I skarpt läge visade det sig tyvärr att hon inte fungerade i den stress om arbetet innebar. Den lösning som vi var tvungen att ta innebar dessvärre att lönekostnaden steg från budgeterade 11 000 kr till 29 000 kr.

Vi hade budgeterat 2 500 betalande besökare `a 50 kr. Fram till 7 augusti, då avgiften betalades vid entrén, hade parken haft besök av 2 038 personer. Därefter fram till 30 september vädjade vi om en frivillig gåva på förslagsvis 50 kr vi entrén, vilket inte fungerade. Räknar man om de gåvor som gavs till entréer så motsvarar det c:a 320 personer. Uppskattningsvis gav bara var tionde besökare en frivillig gåva! En grov uppskattning pekar mot ett besöksantal på upp emot 4000.

Under året har vi känt ett stort stöd från turistbyrån och av Kulturnämnden. Nämnden besökte oss under maj och vi hade ett intressant samtal tillsammans med den och teatern om framtiden på Marsvinsholms. Både den och turistbyrån har uttryckt stora förhoppningar om att konceptet Marsvinsholms skulle utvecklas i framtiden, både ur kulturell synvinkel men också turistisk.

Sparbanken Syd sponsrade 2014 föreningen med 20 000 kr för att göra det möjligt att bygga ut wifi i parken. Projektet dreva av gården men då det inte var förbrukat i tid ska pengarna betalas tillbaka. De är inte förbrukade utan finns kvar på ett eget konto. Efter samtal med banken finns de fortfarande kvar att disponeras om vi kan presentera ett likvärdigt projekt.

Medlemmarna i föreningen har i stort sett bara utgjorts av styrelsen. I budgeten angavs som mål att vi skulle öka antalet medlemmar till 20. Tack vare att vi lyckats med detta har vi nu en grupp som arbetar vidare för att hitta en lösning för framtiden. En sådan kommet att förutsätta flera engagerade medlemmar.

Nu avslutar vi samarbetet med familjen Iacobaeus efter nio år. Vi har uppskattat mycket att vi kunnat utveckla vår verksamhet i deras park och vi hoppas att de uppskattar att vi hjälpt till att bygga varumärket ”Kulturslottet Marsvinsholm”.

Ystad 2016-03-16

—————————————————————————————-

Verksamhetsplan 2016

Föreningen är ”uppsagd” från Marsvinsholms slottspark då ägarna dels upplevt sig ha haft alltför mycket besvär och kostnader under åren, speciellt i år, och dels att man vill ha större ekonomisk avkastning av parken. För vår del kan vi bara acceptera detta och besluta om en eventuell fortsättning på annan plats.

De flesta somrar har vi haft en anställd som praktikant via Arbetsförmedlingen Kultur som konstnärlig ledare utan kostnader. Gården stod i år som formell arbetsgivare.

Styrelsen ser inga möjligheter att hitta en alternativ plats redan till sommaren för kommande utställningar, men ser det som viktigt att ändå bedriva någon form av verksamhet för att visa att vi ”är på banan”.

Föreningen äger domänerna ”Marsvinsholms Skulpturpark” och ”Ystad Skulpturpark”.

I den situation vi befinner oss i är ett alternativ att vi avvecklar föreningen. Styrelsen ser en sådan lösning som mycket olycklig och föreslår därför två aktiviteter.

1 App. med offentliga skulpturer i Ystad

Sommaren 2016 kommer att bli ett mellanår utan skulpturutställning. Det är dock viktigt att föreningen ändå manifesterar sin existens för Ystads kulturliv och för de offentliga myndigheterna under sommaren.

Ystad har många skulpturer och annan offentlig konst som i dag inte har någon bra presentation för allmänheten, både Ystadsbor och turister. Nya styrelsen kommer att få ta beslut om ett förslag på en app med en sådan presentation, som tagits fram i samråd med Yrr J på Konstmuseet och kulturchef Charlotta B.

2 Arbetsgrupp som undersöker möjligheterna att fortsätta utställningsverksamheten på annat ställe.

Vid ett medlemsmöte 25 februari diskuterades förutsättningslöst möjligheterna att fortsätta utställningsverksamhet på annan plats. Vid mötet utkristalliserades en mindre grupp som träffats ytterligare en gång.

Gruppen har identifierat några krav för fortsatt verksamhet:
Spännande plats
Anslutning till andra aktiviteter
Möjligt att ”inhägna” för att ta entré
Fler medlemmar
”Vänner” med kunskap, dignitet och nätverk, gärna med pengar
Koncept som ger oss tillgång till offentliga medel

Gruppen anordnar en inspirationsresa 17 april till några alternativa platser.

Styrelsen får i uppdrag att fullfölja projektet med app. för information om offentlig konst och att fatta nödvändiga beslut på grundval av de förslag om framtiden som arbetsgruppen lämnar.

Övergripande målet för föreningens verksamhet föreslås vara oförändrad. Vi ska erbjuda utställningar med främst skulpturer av god kvalitét som kan locka såväl vana som ovan ”kulturkonsumenter” av alla åldrar. Vår ambition är att många ska se och reflektera över nya former och uttryck.

Ystad 2016-03-16